Pessics Electrònics VL012_BARTOLÌ AMB ACCENT A LA I